INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Mając na uwadze obowiązujące zasady ochrony danych osobowych informujemy Państwa iż w wypadku rozpoczęcia współpracy: (i) Administratorem Państwa danych osobowych jest BIOFEED sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000305450, Numer REGON: 22059637600000, Numer NIP: 5932524603, kapitał zakładowy 360 500 zł („Administrator") (ii) Dane osobowe będą przetwarzane przez BIOFEED sp. z o.o. w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c i lit f a także w razie oparcia przetwarzania o zgodę na podstawie lit. a) RODO * w celu: wykonania działań na które osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub działania w zakresie pranie umotywowanych interesów administratora danych. Zakres danych obejmuje: dane niezbędne do zawarcia umowy / realizacji zamówienia/, (iii) Dane osobowe będą przetwarzane przez BIOFEED sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu BIOFEED sp. z o.o. tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu: marketingu produktów lub usług własnych (tj. BIOFEED sp. z o.o.), organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług i dostarczonych towarów, co oznacza iż BIOFEED sp. z o.o. nie będzie tych danych udostępniał inaczej jak na potrzeby realizacji umowy / Państwa zamówienia/, (iv) Dane osobowe będą też przetwarzane przez BIOFEED sp. z o.o. na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu przekazywania klientowi informacji o zmianach Umowy, w tym np. Regulaminu / Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), (v) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy /realizacji zamówienia/ oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres prowadzonej współpracy lub obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia albo odparcie ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) zgodnie z przepisami prawa, (vi) Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych BIOFEED sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane w celu w jakim zgodę wyrażono do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych dla celów marketingu Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy, lub do cofnięcia takiej zgody(vii) Dane nie będą profilowane automatycznie, Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), (viii) Równocześnie informujemy iż mając na uwadze wykonanie umowy / realizację Państwa zamówień/ dane mogą być przekazane do następujących kategorii: podmioty współpracujące przy wykonaniu wiążącej nas umowy / realizacji zamówienia/ w tym lecz nie wyłącznie firmy świadczące usługi logistyczne, usługi badań jakości, usługi audytorskie. Przysługują Państwu w szczególności następujące prawa: (1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, (2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, (3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, (4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, (5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, (6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu, (7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, (8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), (9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na przetwarzaniu danych. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt bezpośrednio z pracownikiem BIOFEED sp. z o.o., lub poprzez kontakt pocztą tradycyjną na adres Administratora. Przesłanie niniejszej wiadomości zostało poprzedzone pytaniem o zgodę na jej otrzymanie albo stanowi odpowiedź na wcześniejszą wiadomość adresata. W przypadku błędnego określenia adresata wiadomości, prosimy o jej usunięcie, zignorowanie i wyrozumiałość. * RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies w serwisie administrowanym przez BIOFEED sp. z o.o. pod domeną www.euphoriapetfood.pl § 1 Definicje – w zakresie polityki cookies 1. Operator Serwisu – oznacza firmę BIOFEED sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000305450, Numer REGON: 22059637600000, Numer NIP: 5932524603, kapitał zakładowy 360 500 zł 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Operator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.euphoriapetfood.pl 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu. 5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi w ramach Serwisu. Rodzaje wykorzystywanych cookies. 1. Stosowane przez Operatora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 2. Operator wykorzystuje dwa typy plików cookies: a) cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. b) cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe z ograniczeniami tj., poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Cele w jakich wykorzystywane są cookies. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści. 1. Operator Serwisu wykorzystuje cookies w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. b) możliwości logowania do serwisu c) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu. Zarządzanie plikami cookies. 1. Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Informacje jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies zawarte są poniżej: a) Przeglądarka Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer b) Przeglądarka Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek c) Przeglądarka Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl d) Przeglądarka Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 e) Przeglądarka Opera https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. 3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre (w tym istotne) funkcjonalności dostępne w Serwisie

BIOFEED Sp. z o.o.
Rajkowy, ul. Jesionowa 28
83–130 Pelplin
Obserwuj nas
Polityka prywatności